09. Sweel Plate11. แท่งโลหะรอง

10. แผ่นถ่วงน้ำหนัก
ดูภาพขยาย


10. แผ่นถ่วงน้ำหนัก
แผ่นถ่วงน้ำหนัก ( Surcharge Weight ) สำหรับชุดทดสอบ CBR ( California Bearing Ratio Test )

มีน้ำหนัก 2,268 กรัม ( 5 ปอนด์ ) มี 2 แบบ

  - แบบเกือกม้า

  - แบบเจาะรูปตรงกลาง


Test Methods AASHTO T193, ASTM D 1883ปรับปรุงล่าสุด: จันทร์, 04 กรกฎาคม 2022 03:28